TPD Workstation, nghiên cứu giải hấp theo chương trình nhiệt độ ở điều kiện chân không siêu sâu

Hệ thống TPD (temperature programmed desorption) của Hiden là một hệ thống thí nghiệm hoàn chỉnh dành cho những khảo sát các quá trình giải hấp được lập trình theo nhiệt độ trong điều kiện chân không siêu cao – UHV