Sắc ký khí phân tích khí hydrocacbon dễ bay hơi (VOC)

  • Hệ thống được cấu hình sẵn bao gồm tất cả phần cứng cần thiết để phân tích: Agilent GC, OI 4760 Purge-and-Trap, Model 5350 Tandem PID / ELCD, cột và cấu thành tiêu chuẩn khác.
  • Bộ cô đặc mẫu cung cấp tính năng Cyclone Water Management, làm nóng và làm mát bẫy nhanh chóng, đường dẫn mẫu Silcosteel, thiết kế bộ lọc sparge bảo vệ.
  • Tandem PID / ELCD chỉ sử dụng một cổng detector, cho phép mở rộng gắn tối đa bốn detector.
  • ELCD thiết kế lò phản ứng phóng thích nhanh
  • PID giảm tín hiệu nhiễu cơ bản cực thấp
  • Hệ thống MS bao gồm phần cứng Agilent GC / MS và 6890 Plus GC
  • Tùy chọn cột mao quản
  • Tùy chọn bộ lấy mẫu tự động
  • Tùy chọn đo pH tự động