IGA Sorp series – Thiết bị phân tích hấp phụ độ ẩm bằng phương pháp trọng lượng

  • Các sản phẩm, nguyên liệu dệt may
  • Vật liệu polymer
  • Dược phẩm
  • Thực phẩm và hàng tiêu dùng
  • Vật liệu xốp
  • Vật liệu đóng gói
  • Vật liệu xây dựng
  • Gỗ, sợi, đất sét và các vật liệu tự nhiên khác