IGA – 001 thiết bị phục vụ cho nghiên cứu các tương tác khí – lỏng và khí – rắn đơn thành phần

  • Máy phân tích hấp phụ khí theo phương pháp trọng lượng linh hoạt với cân vi lượng siêu nhạy
  • Kiểm soát áp suất PID ramp – set – point chính xác từ một hay nhiều cảm biến phân giải cao, lên đến 20 bar
  • Buồng đốt định chuẩn cho các hoạt động đẳng nhiệt chính xác và buồng đốt khối nhiệt thấp cho độ biến đổi đáp ứng nhanh
  • Cryo – cooling tùy chọn cho kiểm soát các hoạt động nhiệt độ thấp  đến  -196 °C
  • Nạp khí trơ tùy chọn cho các mẫu nhạy không khí và độ ẩm
  • Dễ dàng nâng cấp lên các mô đen khác của chuỗi sản phẩm IGA
  • Phương pháp IGA độc quyền để xác định đẳng nhiệt cân bằng và động học hấp phụ