Thiết bị lấy mẫu đáy theo chuẩn Ekman-Birge

Thiết bị lấy mẫu đáy Ekman-Birge
Là thiết bị lấy mẫu định lượng, lấy mẫu ở một diện tích xác định chính xác trên nền đáy mềm mà hầu như không làm xáo trộn mẫu thu được.