Thiết bị phát hiện độc chất trong nước DaphTox II

Model: BG0105.0000

Manufacturer: bbe Moldaenke GmbH

Made in Germany

  • Giám sát đập (thủy điện, thủy lợi,…)
  • Đánh giá và phân tích đường thủy/ hàng hải
  • Giám sát môi trường chung\
  • Đánh giá nguồn nước
  • Đánh giá hệ thống nước cấp sinh hoạt