Radar đo sóng và dòng chảy trên bến cảng

Model: WAVE & CURRENT RADAR

Manufacturer: Miros

Made in Norway

  • Quản lý tàu
  • Xây dựng cảng
  • Nghiên cứu biển
  • Quản lý tài nguyên sinh học
  • Lịch trình hoạt động của tàu
  • An toàn cộng đồng