Home / Ứng dụng nghiên cứu điển hình / Theo dõi quá trình lên men/ Phản ứng sinh học

Theo dõi quá trình lên men/ Phản ứng sinh học

This post is also available in: enEnglish

Trong nhà máy thí điểm và quy mô sản xuất lên men/ phản ứng sinh học thì các thông tin liên quan đến năng suất của sản phẩm có tầm quan trọng cao. Dữ liệu được sử dụng để tính toán chỉ số hô hấp, tỷ lệ sản xuất carbon và tỉ lệ hấp thụ oxy.
Phép đo khí thải cung cấp chỉ số hô hấp ở dạng trung bình theo thời gian và không gian với thời gian phản hồi nhanh. Bằng cách so sánh dữ liệu từ nhiều đầu dò các khí hòa tan cho kết quả cụ thể hơn và có thể cung cấp thông tin về hiệu quả khuấy, sục khí và phân phối thức ăn trong thiết bị lên men/ lò phản ứng sinh học. Các phép đo khí hòa tan có lợi thế là cung cấp thông tin trực tiếp về sự hấp thụ khí và cho tốc độ đầu ra hòa tan.
Phân tích Hiden cung cấp các hệ thống với đầu vào khí thải hoặc các khí hòa tan hoặc cả hai.

Biostream QIC Máy phân tích khí / hơi đa dòng để phân tích khí lên men
QGA Máy phân tích khí định lượng
HPR-40 DSA Phổ khối lượng màng đầu vào để phân tích các khí hòa tan

Check Also

Dissolved Species Analysis

This post is also available in: EnglishHiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *