Hiển thị 37–48 của 101 kết quả

Quan trắc Môi trường

Lưới rê tròn CalCOFI

Quan trắc Môi trường

Lưới vét mẫu đáy

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Máy định vị vệ tinh

Hệ thống quan trắc chất lượng nước

Máy đo Oxy hòa tan DO200A

Hệ thống quan trắc chất lượng nước

Máy đo oxy hòa tan YSI Pro20

Dụng cụ nghiên cứu, khảo sát phiêu sinh vật

Ống lắng phiêu sinh vật

Quan trắc Môi trường

Ống phóng lấy mẫu lõi trầm tích

Dụng cụ nghiên cứu, khảo sát phiêu sinh vật

Pipet hút mẫu theo chuẩn Hensen

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Sensor đo độ dẫn

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Sensor đo độ đục

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Sensor đo dòng (vận tốc dòng, hướng dòng)