Home / Sản Phẩm / Đo đạc, phân tích Vật liệu / Hệ thống sắc ký khí (GC) / Máy sắc ký khí phân tích hydrocacbon thơm nhóm BTEX

Máy sắc ký khí phân tích hydrocacbon thơm nhóm BTEX

This post is also available in: enEnglish

 Hệ thống phân tích BTEX của OI Analytical là một hệ thống tổng thể để phân tích Benzen, Toluene, Ethyl Benzene Xylenes và các hợp chât hữu cơ thơm trong các mẫu nước mặt, nước biển, đất và trầm tích dựa trên các phương pháp USEPA.
Hệ thống Phân tích BTEX được cấu hình sẵn để đơn giản hóa và tùy chỉnh thiết bị đo đạc nhằm cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh dựa trên máy sắc ký khí GC. Bao gồm: Agilent GC, Bộ sục và bẫy khí 4760 Purge-and-Trap OI, Đầu dò 4450 Tandem PID / FID OI, cột và các cấu thành tiêu chuẩn khác.

 • Tính năng
 • Thông số kỹ thuật
 • Tài liệu tham khảo
 • Hệ thống hoàn chỉnh bao gồm tất cả phần cứng cần thiết để phân tích: Agilent GC, Bộ sục và bẫy khí 4760 Purge-and-Trap OI, Đầu dò 4450 Tandem PID / FID OI, cột và các cấu thành tiêu chuẩn khác.
 • Bộ cô đặc mẫu cung cấp tính năng Cyclone Water Management, làm nóng và làm mát bẫy nhanh chóng, đường dẫn mẫu Silcosteel, thiết kế bộ lọc sparge bảo vệ
 • Sử dụng Tandem PID / FID để có độ nhạy và độ tuyến tính cao
 • Thiết kế cửa sổ ẩn PID tránh đèn bám bẩn
 • Tùy chọn cột mao quản
 • Tùy chọn các bộ lấy mẫu tự động có sẵn để phân tích tự động
 • Đo pH tự động tùy chọn
Phần cứng
 • Bộ sục và bẫy khí 4760 Eclipse Purge-and-Trap
 • Đầu dò 4450 Tandem PID / FID
 • Agilent GC
 • Bộ tiêm có hàm lượng chết thấp low-dead-volume injector OI Analytical hoặc bộ tiêm tách / không tách Agilent
 • Cột mao quản GC phù hợp với phương pháp
Yêu cầu nguồn 110 VAC (± 10%), 60 Hz
220 VAC (± 10%), 50 Hz
Yêu cầu khí Độ tinh khiết cực cao H2 và He (độ tinh khiết 99,999% trở lên)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *