Trạm Đo Mặn

Trạm đo mặn truyền số liệu thời gian thực gồm các phần:
1. Thiết bị đo độ mặn.

2. Datalogger và GMS modem truyền dữ liệu về trung tâm

3. Hộp bảo vệ có khóa.

4. Thuê bao Sim truyền dữ liệu.