Thiết bị phân tích Tổng Cacbon Hữu cơ (TOC) online – OI Analytical/Mỹ

Thiết bị được thiết kế chuyên dụng cho vận hành dài ngày tại các trạm/điểm giám sát chất lượng nước (nước mặt, nước cấp sinh hoạt, nước cho công nghiệp, thực phẩm, nước sau xử lý,…).