THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU PHÂN TÁCH/HẤP PHỤ KHÍ: 03 CÔNG NGHỆ TRONG 01 HỆ THỐNG

Hệ thống thiết bị dựa trên công nghệ Hấp phụ áp suất chuyển đổi (Pressure Swing Adsorption, PSA) và Hấp phụ chân không chuyển đổi (Vacuum Swing Adsorption, VSA) để tách một hoặc một vài loại khí ra khỏi hỗn hợp, dựa trên đặc tính của vật liệu hấp phụ là hấp phụ một/một vài loại khí ở một áp suất cho trước và giải hấp khí đó ở áp suất thấp hơn nhất định. L&C cũng tích hợp thêm công nghệ Hấp phụ nhiệt chuyển đổi (Temperature Swing Adsorption, TSA) làm cho hệ thống thiết bị trở nên hết sức tiện dụng, đa năng.Công nghệ TSA dựa trên đặc tính của vật liệu là hấp phụ khí ở nhiệt độ thấp và sau đó giải phóng các khí này ở nhiệt độ cao hơn.