Radar đo sóng dòng chảy và độ tức thời của tàu

Model: WAWEX

Manufacturer: Miros

Made in Norway

  • Quản lý tàu
  • Độ chính xác, tối ưu hóa nhiên liệu.
  • Giảm thiệt hại cho tàu và hàng hóa