Spaci MS Máy khối phổ với đầu thu mẫu mao quản phân giải từng phần

+ Xác định và đo lường các chất ô nhiễm khác nhau bên trong các rãnh hẹp của khối xúc tác.
+ Xác định sự phân bố tạm thời của các thành phần trong các lò phản ứng
+ Gián đoạn tối thiểu dòng chảy lò phản ứng và hóa học xúc tác
+ Lấy mẫu trong từ lò phản ứng không hạn chế
+ Dẫn truyền xúc tác động cơ tự động
+ Cải cách nhiên liệu xúc tác
+ Màng trao đổi proton
+ Thoát khí tuần hoàn cho động cơ đốt trong
+ Kênh dòng pin nhiên liệu