Sensor đo hướng, tốc độ dòng gắn trên dây neo

Sensor đo dòng In-line là sensor đo dòng đầu tiên có khả năng kết nối trực tiếp với các sensor đo chất lượng nước trong 1 giải pháp toàn diện, hiệu quả. Dữ liệu được truyền qua hệ thống kết hợp giữa dây neo và dây cáp, dễ dàng tích hợp với các loại datalogger.
Khi triển khai cùng phao biển, la bàn bên trong phao sẽ gây ra nhiều từ, có thể sử dụng la bàn bên ngoài để giải quyết vấn đề này.