Robot ngầm tự hành (AUV)

Thiết bị dùng để ứng dụng trong:

  • Khảo sát ngoài khơi ( Khảo sát đường ống, địa hình…)
  • Quan trắc chất lượng nước môi trường ( Chỉ tiêu chất lượng nước, đa dạng sinh học..)
  • Thủy văn ( khảo sát tuyến đường, khai thác biển sâu, vẽ biểu đồ)
  • Nghiên cứu và tìm kiếm