Robot Ngầm Điều Khiển Từ Xa (Rov) Phục Vụ Công Tác Cứu Nạn Cứu Hộ

Các ứng dụng chính như:

  • Tìm kiếm và cứu hộ dưới nước
  • Khảo sát – thăm dò biển; Nghiên cứu hải dương học; Khảo cổ dưới nước
  • Khảo sát – thăm dò biển; Nghiên cứu hải dương học; Khảo cổ dưới nước
  • Thăm dò các tàu đắm, hỗ trợ xây dựng và đào rãnh, đặt cáp ngầm
  • Theo dõi và khảo sát các thiết bị dầu khí; Khảo sát kiểm tra thân tàu
  • Khảo sát và bảo trì đập thủy điện, hồ chứa…