pQA – Máy khối phổ phân tích cầm tay

  • Phân tích các khí hòa tan với phạm vi khối lượng 200 amu (tùy chọn 300 amu)
  • Giới hạn phát hiện ppb
  • Đo tỷ lệ khí có độ chính xác và độ ổn định cao (ví dụ: nghiên cứu khử nitrate môi trường biển)