Phần mềm hiển thị, phân tích số liệu GeoView

Các chức năng cơ bản của phần mềm:

  1. Dạng Web-based cho phép truy cập và hiển thị dữ liệu thời gian thực bằng một trình duyệt web;
  2. Dữ liệu được tự động cập nhật liện tục;
  3. Sử dụng ngôn ngữ cấu trúc HTML5/JavaScript cho phép hiển thị số liệu dưới dạng: các đồ thị thống kê dạng đường (line), cột (bar), biểu đồ chỉ phương hướng, bảng số liệu,…;
  4. Hiển thị đồ thị, biểu đồ số liệu cả thời gian thực và lịch sử (quá trình);
  5. Chức năng cho phép hiệu chỉnh thước thời gian, tập trung nghiên cứu soát xét một tập dữ liệu con bất kỳ;
  6. Chức năng phân tích thống kê số liệu như: giá trị trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất, tổng cộng, độ lệch chuẩn,…;
  7. Khả năng hiển thị số liệu của nhiều trạm phao cùng một lúc;
  8. Chức năng quản lý truy cập, bảo vệ số liệu bằng mật mã (password).