MAXIM, hệ thống SIMS/SNMS dùng cho phân tích SIMS và SNMS tĩnh và động lực

(Sản phẩm của hãng Hiden Analytical Ltd., UK. http://www.hidenanalytical.com)
Thiết bị phân tích SIMS tứ cực MAXIM của Hiden là một trạng thái của máy khối phổ ion thứ cấp cho các ứng dụng SIMS động và tĩnh.