IMI – NRG, thiết bị phân tích đặc tính vật liệu dành cho các ứng dụng lưu trữ, bắt giữ và phân tách khí

  • Hoạt động tại áp suất 200 bar
  • Tích hợp máy nén lỏng siêu tới hạn (supercritical fluid compressor – SCF)
  • Nhiệt độ xung quanh lên đến 773 K
  • Tăng cường lớp bảo vệ chống ngưng tụ
  • Kiểm soát thiết bị linh động
  • Điều khiển đa dòng cung cấp lập trình khí bị hấp phụ