IMI – FLOW, thiết bị phân tích quá trình giải hấp nhiệt và dòng động lực hiện đại

  • Áp suất hoạt động 100/200 bar
  • Nhiệt độ môt trường xung quanh lên đến 773 K
  • Tùy chọn chế độ hoạt động tĩnh lực/động lực
  • Tùy chọn kỹ thuật làm lạnh cryo Nitơ lỏng
  • Tự động chuyển đổi giữa chế độ hoạt động tĩnh và chế độ đa dòng
  • Điều khiển đa dòng cung cấp lập trình khí bị hấp phụ
  • Kiểm soát linh động theo phương pháp chuẩn để hoàn thành các thử nghiệm của người dùng xác định
  • Phần mềm phân tích thích ứng phát hiện điểm cuối của quá trình hấp phụ, động học phản ứng và xử lý mẫu sơ bộ
  • Tích hợp đầy đủ các máy khối phổ với tứ cực của Hiden có khả năng đồng bộ với hệ thống điều khiển và thu dữ liệu