HPR-70, khối phổ phân tích khí theo mẻ dùng cho phân tích mẫu có lượng nhỏ và rời rạc

+ Kết cấu giá côngxơn/tải di động/bệ máy nhỏ gọn
+ Đầu vào trực tiếp độ nhạy cao (5 ppb)
+ Dải khối lượng tùy chọn lên đến 2500 amu
+ Bề mặt lạnh – Cryopanel N2 lỏng tối ưu hóa chân không/tối thiểu hóa giao thoa quang phổ
+ Dãn nở phân tầng 1 cm3 cho thể tích từ 10 cm3 đến 1lít
+ Thu mẫu rò phân tử trực tiếp của thể tích mở rộng
+ Tối thiểu hóa sự thất thoát mẫu/ thông gió zero/ảnh hưởng bộ nhớ zero
+ Độ ổn định (nhỏ hơn ±0.5% giá trị độ cao suốt 24 h).