HPR – 60 MBMS, khối phổ thu mẫu chùm phân tử cho phép phân tích ion và các gốc tự do

Máy khối phổ thu mẫu chùm phân tử (Molecular Beam Mass Spectrometer – MBMS) là một hệ thống phân tích khí di động, nhỏ gọn phục vụ cho việc phân tích định lượng các thành phần khí phản ứng.