HPR 50, máy phân tích khí dành cho Diamond CVD

  • Độ nhạy cao (5 ppb), dải đo khối lượng tùy chọn lên đến 2500 amu
  • Đầu dẫn trơ, nhiệt độ cao cho mô tả đặc điểm của các sản phẩm/ thành phần trung gian phản ứng
  • Bề mặt lạnh – Cryopanel N2 lỏng tối ưu hóa chân không/tối thiểu hóa giao thoa quang phổ
  • Áp kế – Penning Gauge và khóa liên động bảo vệ quá áp
  • Áp suất lấy mẫu từ 20 – 400 Torr
  • Độ ổn định (<±0.5% biến đổi độ cao hơn 24h)
  • Kiểm soát phần mềm điều khiển Massoft thông qua RS232, RS485 và ENthernet LAN
  • Ion hóa mềm cho phân tích các hợp chất hữu cơ phức tạp/các nghiên cứu MS Appearance