HPR 40 DSA, máy khối phổ với màng chọn lọc cho phép phân tích các khí hòa tan

Hệ thống cung cấp cơ sở cho các phép phân tích với nồng độ lấy mẫu dưới mức ppm, thích hợp cho các ứng dụng phân tích khí có thể tích mẫu nhỏ, và các ứng dụng môi trường cần phát hiện các chất ở mức nồng độ thấp.