Hệ thống phân tích TOC trong PTN 1030D – OI Analytical – Mỹ

  • Kiểm soát sự ô nhiễm của các loại nguồn nước: nước uống, nước sinh hoạt
  • Giám sát chất lượng môi trường nước: ao nuôi thủy sản, sông, suối, nước biển
  • Phân tích chất lượng nước đầu vào và đầu ra của các quy trình công nghiêp, sản xuất
  • Kiểm tra, đánh giá hiệu năng của quá trình xử lý nước thải.
  • Nhận biết và kiểm soát hàm lượng chất hữu cơ trong đất, bùn