Hệ thống đồng bộ hóa các số liệu khảo sát hồi âm

Hệ thống được thiết kế để giải quyết các vấn đề gây nhiễu từ sóng âm và giao thoa giữa các thiết bị đo bằng sóng âm hoạt động vào cùng một thời điểm trên tàu, bằng cách sắp xếp điều chỉnh cho từng nhóm thiết bị hoặc từng thiết bị được kích hoạt hoạt động truyền phát – thu nhận số liệu theo một lịch trình xác định.