Bộ thiết bị đo Profile dòng chảy, sóng và thủy triều

Model: SeaGuardII DCP Wave

Manufacturer: AANDERAA

Made in Nauy

  • Thiết bị đo Profile dòng chảy, sóng và thủy triều và các chỉ tiêu môi trường biển