Bộ sản phẩm HPR 30, xử lí và phân tích khí dư

Dành cho việc kiểm tra tất cả các thành phần có mặt trong khoang rỗng hoặc thoát ra từ hệ thống:
+  CVD / PECVD / RIE / LPCVD / MOCVD
+  Xi mạ chân không/khắc plasma
+  Lắng đọng phún xạ
+  Khảo sát ô nhiễm
+  Base Pressure Fingerprint
+  Phát hiện rò rỉ/lỗ rò ảo/giải hấp
+  Hiệu suất bơm /nhả khí/nung chân không
+  Khoang rỗng/tạp chất khí quá trình