Home / Giải pháp

Giải pháp

Phao quan trắc tự động giám sát liên tục và truyền số liệu thời gian thực các thông số môi trường nước trong quá trình nạo vét, nhận chìm

Giám sát Độ đục/TSS Tích hợp hệ thống cảnh báo thời gian thực Giám sát liên tục thông số độ đục/TSS và truyền dữ liệu thời gian thực, gửi cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng cho chủ đầu tư. Tại sao phải giám sát độ đục/TSS (*)? Cung cấp …

Xem thêm