Home / Ứng dụng nghiên cứu điển hình / Vật Liệu Tự Nhiên (Natural Materials)

Vật Liệu Tự Nhiên (Natural Materials)

Vật liệu tự nhiên bao gồm gỗ, than, đất sét, len, da và các sợi, kết cấu trong tự nhiên khác. Trong đó, khảo sát đặc tính hấp phụ hơi ẩm, khí tự nhiên và môi trường của những vật liệu này có vai trò quan trọng, quyết định đến ứng dụng của vật liệu.

                  Hình cận cảnh thớ gỗ

REECO cung cấp thiết bị phân tích hấp phụ hơi động lực IGAsorp và thiết bị phân tích hấp phụ trọng lượng IGA-002 để đo chính xác hấp phụ nước của vật liệu. Trong khi đó, hấp phụ các khí môi trường được xác định bằng model IGA-001 hoặc IMI series. Model IMI-NRG dùng để khảo sát hấp phụ khí thiên nhiên và CO2 ở áp suất cao của than và các vật liệu khác.

Check Also

Dissolved Species Analysis

Hiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is used for dissolved species analysis; analysis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *