Home / Ứng dụng nghiên cứu điển hình / Vật Liệu Màng (Membrane Materials)

Vật Liệu Màng (Membrane Materials)

Màng có rất nhiều ứng dụng quan trọng, từ màng polyme bán thấm sử dụng trong pin, pin nhiên liệu cho đến các màng cơ sở cellulose sử dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm. Trong đó, sự hấp phụ/ hấp thụ hay thẩm thấu khí, hơi hoặc nước có ảnh hưởng rất lớn đến tính năng của màng.

                         Màng polymer

Các màng polymer cũng được sử dụng rộng rãi trong phân tách và tinh sạch khí. Sự hấp phụ và khuyếch tán khí/ hơi qua các vật liệu này là các thông số quyết định đến khả năng ứng dụng của vật liệu.
REECO cung cấp nhiều thiết bị xác định các đặc tính hấp phụ, khả năng hòa tan, thẩm thấu của vật liệu màng. Model IGA-001 đo hấp phụ đẳng nhiệt, động học hấp phụ/hấp thụ và thẩm thấu qua màng của từng loại khí, trong khi đó, model IGA-002 cho phép đo hấp thu hơi. Hấp phụ hỗn hợp khí, hơi có thể nghiên cứu, xác định bằng các model IGA-003, IGA-100IGA-200. Bên cạnh đó, model IGAsorp được dùng để nghiên cứu động lực hấp phụ và khuyếch tán nước và hơi hữu cơ của màng.

Check Also

Dissolved Species Analysis

Hiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is used for dissolved species analysis; analysis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *