Home / Ứng dụng nghiên cứu điển hình / Phân Tách Và Lọc Khí (Gas Separation And Filtration)

Phân Tách Và Lọc Khí (Gas Separation And Filtration)

Hấp phụ là công đoạn quan trọng trong các công nghệ phân tách khí và lọc khí. Việc phát triển và thử nghiệm các vật liệu/ chất hấp phụ trong công nghiệp, cũng như các vật liệu cấu trúc xốp mới và ứng dụng của chúng trong phân tách và lọc khí, cần phải dựa trên việc khảo sát đúng đặc tính hấp phụ khí/ hơi của chúng.

Nhà máy phân tách không khí

Các dòng thiết bị phân tích hấp phụ khí, IGAIMI của Hiden Isochema, được sử dụng để khảo sát hấp phụ cả của từng khí riêng rẽ lẫn cả hỗn hợp khí, trong đó các model như  IGA-002 IGA-200 còn cho phép khảo sát hấp phụ hơi từ các khí.
Bên cạnh đó, các hệ thống kết hợp giữa máy khối phổ của hãng Hiden Analytical và các thiết bị phân tích hấp phụ động lực dòng như IGA-003, IGA-100IMI-FLOW cho phép xác định chọn lựa sự thay đổi thành phần khí trên dòng.

Check Also

Dissolved Species Analysis

Hiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is used for dissolved species analysis; analysis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *