Home / Ứng dụng nghiên cứu điển hình / Lưu Trữ Khí Hydro (Hydrogen Storage)

Lưu Trữ Khí Hydro (Hydrogen Storage)

Một hướng nghiên cứu nhận được sự quan tâm đặc biệt hiện nay là dùng vật liệu dạng rắn để lưu trữ khí Hydro, và do đó là yêu cầu về thiết bị để xác định đặc tính hấp phụ Hydro của các vật liệu này.

Có ba kỹ thuật hấp phụ khí chính để đánh giá khả năng lưu trữ và đặc tính hấp phụ Hydro của một vật liệu, gồm: Đo hấp phụ đẳng nhiệt trọng lượng (gravimetric isotherm determination); Đo hấp phụ đẳng nhiệt thể tích (volumetric isotherm determination); và Đo giải hấp chương trình nhiệt độ (TPD), kỹ thuật này còn được biết đến tên gọi là Phổ giải hấp nhiệt (TDS).
Hãng Hiden Isochema, UK có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm trong việc khảo sát, đo đạc vật liệu hấp phụ khí Hydro, đồng thời cung cấp cho khách hàng các thiết bị sử dụng cả ba kỹ thuật nêu trên.

Check Also

Dissolved Species Analysis

Hiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is used for dissolved species analysis; analysis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *