Kiến Thức Chung

Hệ thống thiết bị PSA trong nghiên cứu vật liệu hấp phụ.
Hấp phụ áp suất chuyển đổi (PSA).
Hệ thống thiết bị PSA/VSA của hãng L&C Science and Technology, USA.
Quan trắc sinh học (Bio-monitoring).
Ngăn chặn nhiễm độc nước sinh hoạt và nước cấp.
Đo đạc, phân tích sinh khối của phiêu sinh thực vật.
Nguyên tắc xác định, phân biệt các loại tảo.

 

Check Also

Dược Phẩm (Pharmaceuticals)

Hấp phụ hơi ẩm và hơi chất hữu cơ có thể ảnh hưởng nhiều đến …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *