Home / Ứng dụng nghiên cứu điển hình / Kiểm Tra Tác Động Của Khí Hậu (Climatic Testing)

Kiểm Tra Tác Động Của Khí Hậu (Climatic Testing)

Tính năng của các mạch tích hợp (IC, integrated circuits) có thể bị tác động mạnh bởi sự hiện diện của nước trong môi trường. các vật liệu bọc bằng nhựa để gói các IC trong công đoạn cuối của quá trình sản xuất có thể bị phá hủy trầm trọng bởi môi trường ẩm.

          Mạch tích hợp dùng trong máy tính

Nhựa (plastic) có bản chất hút nước và do đó hấp phụ hơi ẩm, dẫn đến bị thoái biến. Sự hiện diện của nước có thể gây ra nhiều vấn đề trong các quá trình đóng gói, như: rạn nứt, nổ,… Do tầm quan trọng của các vấn đề này, quốc tế đã có các tiêu chuẩn IEC 60749 và IPC/JEDEC J-STD-020C để kiểm tra, đo đạc sự hấp phụ hơi ẩm của các chi tiết điện tử. Thiết bị IGAsorp-CT của Hiden Isochema đặc biệt thích hợp thực hiện các đo đạc theo các tiêu chuẩn này.

Check Also

Dissolved Species Analysis

Hiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is used for dissolved species analysis; analysis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *