Home / Ứng dụng nghiên cứu điển hình / Khoa Học Thực Phẩm (Food Science)

Khoa Học Thực Phẩm (Food Science)

Cùng với việc kiểm tra sự chuyển vận hơi ẩm qua bao bì trong cong nghiệp thực phẩm, những nghiên cứu, kiểm tra sự hấp thu và giải phóng hơi ẩm của thực phẩm hiện nhận được nhiều sự quan tâm. Những nghiên cứu này giúp xác định các thông số như thời gian khô và thời hạn sử dụng (shelf-life) của sảm phẩm thực phẩm.

                    Hình ảnh về ngũ cốc

Dòng thiết bị IGAsorp Series cung cấp phương pháp xác định trọng lượng chính xác cân bằng và động học hấp thu hơi ẩm của mẫu thực phẩm với dải rộng độ ẩm tương đối (RH) và nhiệt độ khảo sát, với chức năng fit số liệu dùng đường đăng nhiệt GAB (Guggenheim-Anderson-de Boer isotherm).
Model IGAsorp đo hấp thu hơi ẩm trong khoảng nhiệt độ 5 – 50°C, model IGAsorp-CT đo hấp thu hơi ẩm trong khoảng nhiệt độ 5 – 85°C, model IGAsorp-HT có khả năng khảo sát ở nhiệt độ lên đến 350°C.

Check Also

Dissolved Species Analysis

Hiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is used for dissolved species analysis; analysis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *