Home / Ứng dụng nghiên cứu điển hình / Hấp Phụ (Fundamentals of Adsorption)

Hấp Phụ (Fundamentals of Adsorption)

Khảo sát những nguyên tắc cơ bản của hấp phụ, bao gồm nghiên cứu cả cân bằng và động học hấp phụ khí/ hơi của vật liệu. Cả hai quá trình này có thể được mô tả bằng một trong nhiều mô hình lý thuyết hoặc bán thực nghiệm, và cần có thiết bị đo đạc độ chính xác cao nhằm thu các số liệu thực nghiệm phù hợp với mô hình đó.

       Nanoscale landscape with diffusing molecules

Các thiết bị phân tích hấp phụ trọng lượng IGA-001 IGA-002 được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu, xác định động học hấp phụ đẳng áp khí và hơi của rất nhiều vật liệu cấu trúc xốp. Dòng IGA series nổi tiếng với độ ổn định, độ bền cao, cũng như chức năng kiểm soát áp suất tự động đảm bảo điều kiện vận hành đẳng áp.
Thiết bị IMI-PSI là hệ thống phân tích hấp phụ áp suất mở rộng, có thể được vận hành ở nhiệt độ khảo sát thấp đến 77K và áp suất cao đến 200 bar, để nghiên cứu, khảo sát các nguyên tắc cơ bản hấp phụ ở áp suất cao của các vật liệu nano cấu trúc xốp.

Check Also

Dissolved Species Analysis

Hiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is used for dissolved species analysis; analysis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *