Home / Ứng dụng nghiên cứu điển hình / Chất Lỏng Ionic (Ionic Liquids)

Chất Lỏng Ionic (Ionic Liquids)

Chất lỏng ionic hay chất lỏng ionic nhiệt độ phòng (RTILs) là các muối dạng lỏng ở nhiệt độ gần với nhiệt độ môi trường xung quanh. Chúng được xem như là các “dung môi xanh” tiềm năng bởi có áp suất hơi không đáng kể, khi so sánh với các dung môi hữu cơ dễ bay hơi, và do dó, hiện được chú trọng nghiên cứu ứng dụng trong hóa học xanh và công nghệ sạch, bao gồm cả trong các quá trình xúc tác, tổng hợp và phân tách.

Các phép đo, khảo sát khả năng hòa tan và khuyếch tán của khí và hơi trong RTILs là hết sức cần thiết cho các ứng dụng nêu trên. Các phép đo này được thực hiện bằng kỹ thuật đo hấp phụ trọng lượng trên một dải áp suất. Dòng thiết bị IGA series do đó được sử dụng trong các nghiên cứu về vật liệu RTILs, bao gồm cả các nghiên cứu hấp phụ nước, CO2, và hydrofluorocarbon (HFC).

Check Also

Dược Phẩm (Pharmaceuticals)

Hấp phụ hơi ẩm và hơi chất hữu cơ có thể ảnh hưởng nhiều đến …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *