Phân tích khí

HPR 70, khối phổ phân tích khí theo mẻ dùng cho phân tích mẫu có lượng nhỏ và rời rạc

  (Sản xuất bởi Hiden Analytical Ltd., UK http://www.hidenanalytical.com) Phân tích định lượng dưới ppm các thành phần trong thể tích mẫu kín/riêng biệt + Các khảo sát thể tích kín + Phân tích lấy mẫu định lượng theo khối/riêng biệt + Xác định mẫu định lượng + Phân tích …

Read More »

HPR 90, hệ thống phân tích khí tự động từ gói vỡ ứng dụng trong phân tích khí bóng đèn

(Sản xuất bởi Hiden Analytical Ltd., UK, Website: http://www.hidenanalytical.com) Phân tích định lượng, nhanh chóng nhiều hỗn hợp ăn mòn/phản ứng trong buồng hay được sinh ra  trong các quá trình: + Phân tích khí nhồi + Các nghiên cứu kiểm soát chất lượng + Phân tích thể tích kín …

Read More »